VOP

Všeobecné podmienky ubytovania v penzióne Mara

I. ÚVOD

Tieto Všeobecné podmienky ubytovania upravujú vzájomné zmluvné vzťahy medzi firmou PROAD PLUS, s. r.o. a jej zákazníkmi. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na služby poskytované v penzióne Mara. Podmienky sú pre všetky strany záväzné a uhradením zálohy zákazníkom nadobúdajú štatút zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami záväzných predpisov Slovenskej republiky.II. ZÁKAZNÍK

Zákazníkom ubytovaným v penzióne Mara sú osoby staršie ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu užívať služby v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15-18 rokov sa môžu v hoteli ubytovať iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.III. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Vznik zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a penziónom Mara vzniká na základe zaslania zálohovej platby, pričom zákazník uvedie do poznámky svoje celé meno, dátum príchodu a odchodu. Čím skôr, tým lepšie, no najneskôr však do 5 dní od rezervácie treba uhradiť zálohu (50% z ceny poskytovaných služieb). Jej presná výška je dohodnutá v emailovej objednávke. Uhradením zálohy potvrdzuje zákazník, že sa oboznámil so službami, cenou, platobnými podmienkami, všeobecnými podmienkami a zvlášť stornovacími podmienkami. Za zmluvný záväzok ďalších osôb uvedených na rezervácií zodpovedá zákazník, ktorý objednávku podal. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať, ak sa majiteľ nedohodol so záujemcom inak.IV. CENY

Ubytovanie je poskytované úplatne, keď cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté v zmluve inak. Platba sa realizuje v hotovosti alebo platobnou kartou. Platba faktúrou je možná iba po predošlej dohode s vedením penziónu. V prípade vzniku škody spôsobenej zavinením hosťa je penzión Mara oprávnený domáhať sa náhrady za škodu. Hosť je povinný uhradiť prípadnú škodu vzniknutú v priestoroch vyhradených na ubytovanie, a to v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku vo výške platnej ceny za ubytovanie po celú dobu, počas ktorej bude izba vyradená z prevádzky. Túto povinnosť má hosť aj v prípade, že škodu spôsobia deti alebo iné osoby ubytované s hosťom.V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo byť riadne informovaný o všetkých podmienkach týkajúcich sa jeho pobytu, využívať všetky objednané a zaplatené služby, odstúpiť od zmluvy pokiaľ kvalita alebo rozsah služieb nezodpovedá dohode a stornovať pobyt kedykoľvek pred začatím (v tomto prípade sa vzájomný vzťah riadi ďalej uvedenými storno podmienkami).

Zákazník je povinný:

– uhradiť cenu za ubytovanie podľa platného cenníka, pokiaľ nebolo dohodnuté inak,

– riadne užívať priestory určené k ubytovaniu, dodržiavať poriadok a čistotu,

– zoznámiť sa so Všeobecnými podmienkami ubytovania penziónu a dodržiavať ich,

– bez prieťahov oznámiť potrebu vykonania opráv v priestoroch vyhradených k ubytovaniu,

– bezodkladne oznámiť poškodenie alebo škodu, ktorú v priestoroch spôsobil,

– dohliadnuť na svoje deti, aby neporušovali Všeobecné podmienky ubytovania

Zákazník má zakázané bez súhlasu poskytovateľa:

– vykonávať podstatné zmeny v ubytovacích priestoroch (sťahovať nábytok a pod.),

– používať v priestoroch vlastné spotrebiče,

– prenechať priestory vyhradené k ubytovaniu inej osobe,

– uvádzať adresu hotela ako miesto podnikania.

Zákazník ďalej v priestoroch ubytovania nesmie:

– nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie,

– držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo zákazníkovi predpísané lekárom,

– fajčiť na izbe,

– liezť po oporných múroch alebo po zábradlí v areáli ubytovacieho zariadenia,

– vstupovať do priestorov určených pre personál,

– poškodzovať akékoľvek zariadenie v penzióne, ani veci nachádzajúce sa v areáli penziónu.

Ubytovateľ je oprávnený bezodkladne zákazníka vysťahovať v prípade porušenia uvedených bodov!

Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 14:00 hod. prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je možné do 10:00 hod. posledného dňa pobytu. Pri neskoršom odhlásení účtujeme poplatok 10 €. V dobe od 22:00 do 07:00 je v ubytovací režim nočného kľudu, kedy je hosť povinný chovať sa tak, aby nerušil ostatných nadmerným hlukom.

Parkovanie vozidiel hostí je možné na vlastnom vyhradenom parkovisku penziónu Msts, nachádzajúci sa hneď vedľa hotela. Tieto parkovacie plochy sú otvorené a poskytovateľ neručí za prípadné odcudzenie vozidla alebo vecí, nachádzajúcich sa vo vozidle. Odporúčame hosťom, aby klenoty, peniaze a iné cennosti nenechávali na izbách. Penzión v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka nezodpovedá za stratu či škody na uvedených veciach.VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

Penzión Marasi ukladá za povinnosť zaistiť všetky práva zákazníka, uvedené v bode V. Právom penziónu Mara je v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť:

zmeniť termín pobytu,
zmeniť ceny,
zmeniť rozsah služieb,
zrušiť zmluvu.
Pokiaľ zákazník so zmenami a) až d) nesúhlasí, má právo do 48 hodín od vyrozumenia o zmenách písomne od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti penzión zaplatenú cenu ubytovania zákazníkovi. Rozhodujúci je dátum doručenia odstúpenia od zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že sa so zmenou súhlasí. V prípade, že dôjde k situácií keď penzión bude vracať zákazníkovi finančnú čiastku, je povinný tak urobiť v možnom najkratšom termíne, najneskôr však do 15 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vrátenie.VII. STORNO PODMIENKY

Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodu odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné výhradne písomnou a telefonickou formou. Toto odstúpenie musí byt doručené penziónu a zákazník je povinný zaplatiť s tým vznikajúce nasledujúce poplatky:

Storno pred nástupom pobytu :

Počet dní Poplatok
14-7 dní 30 % zálohy
7-3 dni 50 % zálohy
3-0 dni 100 % zálohy
Storno po nástupe (časti dohodnutého pobytu) je možne iba bez nároku na vrátenie peňazí.VIII. POISTENIE

Penzión Mara nezahrňuje do ceny pobytov poistenie. Zákazníkovi odporúčame poistenie vo vybranom poisťovacom ústave v Slovenskej republike.

Typy doporučených poistení:

– úrazové poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku a v zahraničí,

– poistenie storno poplatkov.Všeobecné podmienky ubytovania vydal: Patrik Adamčiak – majiteľ

01.07.2018
VOP
Penzión
Mara

Všetky práva vyhradené | 2021 | PROAD PLUS s.r.o. | Podporu poskytuje Eggresh s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram